Prisijungti
Ieškoti

Privatumo politika

AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ ASOCIACIJOS „AVAKA“

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) taikoma fizinių asmenų (toliau – Duomenų subjektai) asmens duomenims interneto svetainėje www.kinofondas.lt, kuriuos tvarko Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija „AVAKA“ (toliau - AVAKA), į/k 301555698, Naugarduko g. 3, Vilnius.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

AVAKA asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

Įstatymuose nustatytų AVAKA pareigų vykdymui, įskaitant autorių turtinių teisių kolektyvinį administravimą;

 • Sutarčių tarp AVAKA ir Duomenų subjekto tinkamam vykdymui;
 • Duomenų subjekto identifikavimui AVAKA informacinėse sistemose;
 • Paraiškoms tvarkyti;
 • Gavus savanoriškus Duomenų subjektų sutikimus, jų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tuose sutikimuose nurodytais tikslais (pvz. tiesioginės rinkodaros tikslais, mokymams vykdyti ir pan.);
 • Analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti.

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

AVAKA Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko laikydamasi šių principų:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektai turi šias teises:

 • susipažinti su AVAKA tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių, kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti, pagal įstatymą, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
 • reikalauti perkelti jų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai asmens Duomenų subjektui;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai.

Teikdamas prašymą AVAKA šioje Privatumo politikoje nurodytų teisių įgyvendinimo, Duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę (pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar kitu pakankamu būdu).

AVAKA, gavusi Duomenų subjekto prašymą, įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos ta pačia forma, kuria buvo gautas prašymas (nebent Duomenų subjektas yra išreiškęs pageidavimą informaciją gauti kitu būdu) pateikia prašomą informaciją arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, AVAKA, raštu pranešusi Duomenų subjektui, turi teisę pratęsti prašomos informacijos pateikimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Jei prašymas yra susijęs su Duomenų subjekto reikalavimu ištaisyti, sunaikinti, ištrinti, apriboti jo asmens duomenų tvarkymą, atsakymas jam pateikiamas ir atitinkamų priemonių imamasi įmanomai trumpiausiais terminais, bet ne vėliau kaip kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio  prašymo gavimo dienos. AVAKA atsisako tenkinti prašymą motyvuotu atsakymu, kai nustatomos BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai aukščiau nurodytais terminais raštu informuodama Duomenų subjektą.

AVAKA netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai išnyksta teisės aktuose nustatyti asmens duomenų tvarkymo pagrindai.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS AVAKA TVARKO, IŠ KUR JUOS GAUNA IR KIEK LAIKO SAUGO

AVAKA Duomenų subjektų asmens duomenis gauna: (i) tiesiogiai iš fizinių asmenų; (ii) kai fiziniai asmenys lankosi AVAKA valdomoje internetinėje svetainėje www.kinofondas.lt ir (iii) iš trečiųjų asmenų. Duomenų subjekto pateikiami asmens duomenys yra: vardas, pavardė, tapatybė, identifikavimo numeris ar asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, lytis, banko sąskaitos numeris, parašas ir kiti Duomenų subjekto pateikiami amens duomenys.

Asmes duomenis AVAKA saugoja tam tikrą laiko tarpą, siekiant įgyvendinti AVAKA sutartinius įsipareigojimus, atsižvelgiant į teisėtus interesus arba tokį saugojimą tiesiogiai numato galiojantys teisės aktai. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei numatyta teisės aktuose, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių tokie duomenys yra tvarkomi.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

AVAKA tiesioginės rinkodaros tikslais paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie savo paslaugas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją, kurią laiko aktualia, Duomenų subjektui gali siųsti tik turėdama išankstinį jo sutikimą.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu, jam patogiu būdu atšaukti savo sutikimą ir nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

AVAKA tretiesiems asmenims tvarkomus asmens duomenis gali perduoti įstatymuose nustatytais atvejais (pvz. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie SADM (SODRA) ir pan.).

AVAKA turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti AVAKA valdomus asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų tvarkytojams yra taikomi Privatumo politikos reikalavimai.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

AVAKA, saugodama Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų, taiko administracines, technines ir fizines asmens duomenų apsaugos priemones.                                 

AVAKA PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAS

AVAKA turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo interneto puslapiuose.

Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami bent vienoje AVAKA valdomoje interneto svetainėje.

AVAKA KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Prašome nedelsiant susisiekti su AVAKA, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums Privatumo politika yra neaiški.

Kontaktai: www.avaka.lt, info@avaka.lt, (+370) 620 52 877

Parsisiųskite

Parsisiųskite "KINO FONDAS" mobiliąją programėlę iOS ir Android operacinės sistemos įrenginiams (telefonams, planšetėms).

"KINO FONDO" mobilioji programėlė koreguojama, todėl filmai šiuo metu joje neatnaujinami ir yra matomi tik nemokami filmai. 

Parsisiųskite:

App store App store

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto rėmėjas

Projekto rėmėjas


2014-2021 © AVAKA